In de komende tijd buigt de politiek zich over de inhoud van de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie. Laat de politiek nu dit weten:  de snelste weg  naar een werkelijk groen bereikbaar Leiden is via praktische en concrete oplossingen. Niet via verboden en de verzwaring van de parkeerlasten.

Teken daarom hier de petitie.


De online-petitie vermeldt de ingekorte tekst. De volledige tekst van de petitie vind je hieronder:

Wij, bewoners, bedrijven en organisaties uit de stad Leiden, constateren het volgende:

De bereikbaarheid in en om Leiden staat zwaar onder druk. Het gemeentebestuur van Leiden ontwikkelt hiertegen beleid. Echter op zo’n manier, dat de kans op onwenselijke gevolgen groot is. Zo voorzien wij dat dit beleid:

a) de economische vitaliteit van Leiden schaadt en
b) te weinig bereikt in termen van milieu-/klimaatwinst

 

Met name de volgende zaken zijn zeer verontrustend:

Toepassen verkeerde volgorde voor bewoners
Autogebruik wordt ontmoedigd. De plannen voor het opheffen van parkeerplaatsen, het uitbreiden van parkeerzones en het verhogen van de parkeertarieven liggen al klaar. Bewoners (van de binnenstad) komen in de knel. Zolang zij geen duidelijke alternatieven hebben, zullen zij nog steeds gebruik moeten maken van de auto. Daarom moet de volgorde andersom: éérst de alternatieven realiseren – dan het parkeerbeleid aanpassen.


Toepassen verkeerde volgorde voor bedrijven
Bedrijven lijden schade doordat zij slecht bereikbaar zijn. Zij verliezen klanten. Deze gaan naar bedrijven buiten Leiden: geen milieu-/klimaatwinst, wel economische schade. Bedrijven worden gedwongen grote bedragen aan parkeergeld voor hun personeel te betalen. Al met al zullen Leidse ondernemers hun deuren voorgoed moeten sluiten. Daarom, éérst de alternatieven realiseren – dan het parkeerbeleid aanpassen.


De coronacrisis zet alles op scherp
Veel ondernemers staat het water tot de lippen. Er is niet veel nodig of zij zijn gedwongen om hun bedrijf staken. Een verhoging van parkeergelden zal de laatste druppel zijn. Hetzelfde geldt voor het verwijderen parkeerplaatsen zonder dat het bedrijf op een andere manier comfortabel voor klanten bereikbaar is.


Angst voor de burger
Leidens problemen met bereikbaarheid (én verstedelijking én milieu-/klimaatopgaven) zijn groot. Onder deze omstandigheden kan een aanpak alleen succesvol zijn als burgers, ondernemers en bestuurders volop met elkaar samenwerken. De houding die wij tot nu toe ervaren, is overwegend afwijzend en gesloten. Er vindt geen dialoog plaats over concrete onderwerpen die van belang zijn, zoals bijvoorbeeld: realisatie van overstappunten auto – alternatief bezoekersvervoer, overstappunten alternatief bewonersvervoer – auto, overslagpunten vrachtwagenvervoer – stadsdistributie.


en wij verzoeken
het gemeentebestuur om beleid te ontwikkelen waardoor Leiden werkelijk groen bereikbaar wordt. Dit kan door deze punten in acht te nemen:


Juiste volgorde hanteren
Bewoners hebben vanwege hun werk buiten Leiden hun auto nodig. Daarom moeten er eerst alternatieven voor autogebruik zijn. Dan pas kan het autogebruik ontmoedigd worden met o.m. verhoging van de parkeertarieven. Alleen door de logische volgorde te hanteren, bereiken we dat Leiden in plaats van vals autoluw werkelijk groen bereikbaar wordt.


Economisch en praktisch realisme
Veel Leidse bedrijven hebben het zwaar. Elke ingreep in de bereikbaarheid moet zo gebeuren dat bedrijven worden gespaard. Niet eerst lasten verhogen en dan jaren doen over het realiseren van werkende vervoersalternatieven. Zelfs wie meent, dat hogere parkeertarieven geld in het laatje brengen, moet bedenken dat verlies van werkgelegenheid en leegstand de stad geld kosten.


Samenwerken – convenant
Het gemeentebestuur moet openstaan voor praktische inbreng vanuit de samenleving. Het Stadsparkeerplan is een voorbeeld van een onmisbaar particulier initiatief, waardoor de concurrentiepositie van Leiden verbeterde. Dit succes is herhaalbaar. Een convenant tussen overheid, bewoners- en bedrijvenorganisaties zorgt voor een breed draagvlak en zal zo de inspanningen voor de stad structureren en versnellen