De Mobiliteitsnota vermeldt de “noodzaak om te investeren in autobereikbaarheid”. Reden: nog geruime tijd zal de auto een flinke rol spelen in het leven van bezoekers en bewoners. Daarbij zijn de investeringen ook nodig om het autoverkeer te kunnen concentreren op daartoe aangewezen routes. Want alleen zo ontstaat op andere routes de nodige ruimte voor fietsers en voetgangers.

 

Met volle instemming herhalen we constatering het gebruik van de auto belangrijk blijft. En we verbinden er twee logische conclusies aan:

  1. autogebruik kan alleen effectief worden teruggedrongen als er alternatieve vervoersmogelijkheden zijn gerealiseerd
  2. het belemmeren of extra belasten van autogebruik zonder alternatieven te bieden is strijdig met de inhoud van deze Mobiliteitsnota

 

Valse autoluwheid vermijden

De kosten voor het wettelijk belemmeren en belasten van autogebruik zijn relatief laag. Simpel gezegd komt het neer op een reeks besluiten, wat paaltjes en verkeersborden. De kosten voor het realiseren van vervoersalternatieven voor autogebruik zijn aanmerkelijk hoger. Er zal dus altijd een politieke verleiding zijn om alleen het autogebruik in te perken en weinig te doen voor het tot stand brengen van alternatieve vervoerswijzen. Leiden belandt dan in een situatie van valse autoluwheid. Vals, omdat de noodzaak van autogebruik blijft bestaan. Leiden Groen Bereikbaar zet zich in om dit scenario te voorkomen. Autoluw met zo min mogelijk au.